Dạ Vũ Ký Bắc
Lý Thương Ẩn

Quan vấn quy kỳ, vị hữu kỳ,
Ba-sơn dạ vũ trướng thu trì,
Hà đang cộng tiến tây song chúc,
Khước thuyết Ba sơn dạ vũ thị

Bài dịch của Trần Trọng San
Bạn hỏi ngày về, chửa có ngày
Mưa đêm trên núi nước sông đầy
Cùng nhau đốt đuốc bên song cửa
Nói chuyện Ba-sơn mưa tối bay
(Tài liệu trích dẫn: Trần Trọng San. Thơ Đường Cuốn 1. Saigon. Tác giả xuất bản, 1965. Tr.179).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn
Ngày về bạn hỏi, đáp sao đây?
Mưa đêm đỉnh núi ao thu đầy
Cửa tây cùng thắp lên ngọn đuốc
Bàn chuyện mưa đêm đỉnh núi này.
Vĩnh Nhơn
16.04.1997

 [Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates