Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Con gái (ba mươi bảy) nghề

Thìa la thìa lẩy
Con gái bẩy nghề
Ngồi lê là một
Dựa cột là hai
Ăn quà là ba
Hay la là bốn
Trốn việc là năm
Hay nằm là sáu
Ðánh cháu là bẩy
Giận lẫy là tám
Làm tàng là chín
Bịn rịn là mười
Cười trừ mười một
Dại dột mười hai
Nói dai mười ba
Cà kê mười bốn
Gãi rốn mười lăm
Thì thầm mười sáu
Láu táu mười bẩy
Nguây nguẩy mười tám
Than vãn mười chín
Tuổi dím hai mươi
Biếng lười hai mươi mốt
Thề thốt hai mươi hai
Giả nai hai mươi ba
La cà hai mươi bốn
Mắng vốn hai mươi lăm
Lầm bầm hai mươi sáu
Nói xấu hai mươi bẩy
Gài bẫy hai mươi tám
Suy đoán (mò) hai mươi chín
Khó nín (tè) ba mươi
Giỡn ngươi ba mươi mốt
Khoe tốt ba mươi hai
Bói bài ba mươi ba
Ðòi quà ba mươi bốn
Bốc dón ba mươi lăm
Ghen hà rầm ba mươi sáu
Hăng máu ba mươi bẩỵ..

Kim Loan, Dũng, Băng Khanh (k2)

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates